Tibet


Home Su

 

Strada per Lhasa

Naqu

Lhasa - Potala

Monastero di Ganden

Lago Yamzo Yumco

Kumbun di Gyantse

Shigatse

Chooyu

Everest

Makalu